ตัวชี้วัดย่อย : เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ - ภาคเอกชน (SOE64)